Thứ Tư , 22 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Tam bảo » Hoàn thiện Generosity – Dana Ba La Mật Bồ Thị Balamật

Hoàn thiện Generosity – Dana Ba La Mật Bồ Thị Balamật

The Buddha’s Ten Perfections (Paramis) Mười Hạnh Ba-la-mật của Ðức Phật

When the Buddha was born as Vessantara, he had fulfilled his Supreme Perfection of Generosity. He gave away his possession, including white elephant, children, and wife. Failing to reconcile disputes and conflicts, he volunteered to leave his kingdom in exile. He stayed in Vanktagiri for nine and a half months. Thereafter he was invited to return home and became king.

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Vessantara, Ngài thực hành hạnh Bố Thí Balamật. Ngài để lại gia tài mọi sở hữu, kể cả voi trắng, gia đình. Không thể hòa giải các xung đột, Ngài tình nguyện rời bỏ xứ sở để sống lưu vong. Ngài sống tại núi Vanktagiri chín tháng rưỡi. Sau đó, Ngài được mời về để tiếp tục làm vua.

Kệ ngôn:

Ðường tu bố thí đứng đầu

Vị tha là tánh vô cầu là tâm

Không vì thương ghét sơ thân

Bàn tay ban bố nào phân biệt gì

Hy sinh ngoại vật tứ chi

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân

Phật xưa pháp độ vẹn toàn

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được giữ bí mật. Required fields are marked *

*

Scroll To Top