Thứ Tư , 18 Tháng Mười 2017
.: Home » Tag Archives: pháp môn

Tag Archives: pháp môn

Tôi theo pháp môn niệm Phật

images (1)

Người phương Tây và dân trí thức trong thời mạt pháp hầu như không tin pháp môn niệm phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Họ không tin vì hai lý do. Thứ nhất họ cho rằng Phật A DI ĐÀ và Tịnh độ Cực Lạc là huyền thuyết. Thứ hai là Kinh sách Đại Thừa Phật Giáo không đáng tin ... Đọc tiếp »

Năm phương tiện pháp môn niệm phật

dan Phat

Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định Tâm Thiền. Như hành giả lúc niệm Phật khởi quán hào quang và sắc tướng của Phật, tâm thức ... Đọc tiếp »

Niệm Phật

Cm-ha-sariputta_thumb

Niệm Phật là một trong những pháp môn tu tập có công năng chuyển hóa phiền não khổ đau, đem lại niềm an vui giải thoát cho tự thân và cho cả cuộc đời. Tuy nhiên, để đạt được điều này không phải ai cũng có thể thành tựu được một cách dễ dàng như ý, mà đòi hỏi hành ... Đọc tiếp »

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần 5)

duc-phat5

ÂN ÐỨC PHẬT THỨ NĂM V- Itipi so Bhagavà Lokavidù (Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Lô-ká-ví-đu). Ðức Thế Tôn có Ân Ðức Lokavidù = Ðức Thông Suốt Tam Giới. Ý nghĩa Loka Loka: Thế giới đó là các pháp có sự sanh, sự diệt, sự thành, sự hoại,… nhất là ngũ uẩn chấp thủ của mình, gọi là thế giới. Thế ... Đọc tiếp »

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần 3)

duc-phat3

Ý NGHĨA ÂN ÐỨC PHẬT : Ðức Phật có 9 Ân Ðức theo thứ tự. ÂN ÐỨC PHẬT THỨ NHẤT I- Itipi so Bhagavà Araham (Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Á-rá-hăng). Ðức Thế Tôn có Ân Ðức Araham. Araham có 5 ý nghĩa: 1- Ðức Thế Tôn là bậc đã xa lìa mọi phiền não. 2- Ðức Thế Tôn đã diệt ... Đọc tiếp »

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần 2)

duc-phat1

TIẾN HÀNH NIỆM ÐỀ MỤC ÂN ÐỨC PHẬT  Muốn tiến hành đề mục niệm Ân Ðức Phật, trước tiên hành giả tự mình thọ Tam quy.  – Buddham saranam gacchàmi. (Bút -thăng xá-rá -năng gắt-cha-mí) Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật) – Dhammam saranam gacchàmi. (Thăm-măng xá -rá-năng gắt-cha-mí) Con đem hết lòng thành kính xin ... Đọc tiếp »

Pháp môn niệm ân Đức Phật

duc-phat

ÂN ÐỨC PHẬT THỨ NHÌ II- “Itipi so Bhagavà Sammàsambuddho” (Cách đọc: Í-tí-pí-xô phá-gá-voa Săm-ma-săm-but-thô). Ðức Thế Tôn có Ân Ðức Sammàsambuddho. Sammàsambuddho = Ðức Chánh Ðẳng Giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Ðạo – 4 Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên trên toàn thế giới chúng ... Đọc tiếp »

Scroll To Top